TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

'Oğlum bak git' dedikten sonra bir de "la havle" çekebilseniz...

Prof. Dr. Tarhan “Ramazan insanın kendisini inşa ayıdır” diyor…

P1150162          Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Üsküdar Üniversitesi Rektörü ünlü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Ramazan ayının insanın "kendisini yeniden inşa etmek isteyenlere bol malzeme sun­duğunu" belirtiyor. Öfke kontrolü açı­sından da Ramazan ayı büyük bir ni­met.

Hoca şöyle diyor: "Sıcak günlerde nefsimizi terbiye etmekten söz eder­ken aslında beynimizin ön bölgesinde vites kutusu gibi hız ayarlayan Anterior Cingulat Gyrus dediğimiz bölgeyi eğitiyoruz. Bu eğitimin duygusal zeka eğitiminden başka bir şey olmadığını bilmeliyiz."

İşte bu ilginç yazının tamamı:

Ramazan orucunun öfke kontro­lü, dayanıklılık eğitimi, ego ter­biyesi için katkıları yeni bilimsel verilerde daha çok anlaşılmaya baş­landı.

Ramazan ayının sıcak günlerde de hayatı değiştirecek kadar insanlarca kabul görmesi çok ilginçtir. Ramazan bile modernizmin "İnsanlık geliştikçe dinden uzaklaşacaktır" tezini tersine çevirmeye yetti. Hatta resmi ideoloji "Din ilerlemeye engeldir" diyerek bü­tün dini tezahürleri devlet eli ile kal­dırma uygulamaları yaptığı dönemler­de Ramazan direkler arası eğlence­ye, Ramazan, bayramı şeker bayramı­na çevrildiği halde kitleler arasında kabul görmedi.

Bütün bunlar insanın psikolojik do­ğasının iki temel özelliğinden gelmek­tedir.

Birincisi: İnsanın sonsuzluk ve ölümsüzlük arzusu ve materyalizmin ölüme açıklama getirememesi,

İkincisi: Hayata anlam katma ve te­selli etme kapasitesinin ancak inanç sistemleri sayesinde karşılanabilmesidir. Her şeyi maddeci keskinlikle açık­layan pozitivizm bir soruya cevap ve­rirken yeni on soruyla karşılaştı ve çö­züm üretemedi.

Bugün yeni bilim de doğayla reka­bet etmek yerine doğayı yanına alarak ilerlemeyi tercih etti. Yeni bilimin Ra­mazan Psikolojisi'nin açıklayacağı, açlık kürlerini, cinsel perhiz kürlerini, özdenetim, iç disiplin önerilerine yak­laşması ilginçtir.

Sıcak günlerde oruç tutmanın insa­nın kulluk vazifesini yapmasından başka insana bu dünyada da başka faydası var mı sorusuna kendi mesle­ğim açısından birkaç açıklama getir­mek isterim.

MEDENİ OLMANİN ÖLÇÜSÜ

ÇİT YAPMAKTIR

İnsanoğlu kendisinden durması beklenmedikçe her şeyi yiyip yutma­ya, her şeye sahip olmaya eğilimli olarak genetik yapıda kodlanmıştır. Ancak kötü sonuçlarını gördükçe arzu dürtü sınırlarını oluşturabiliyor.

Bu sebeple medeni olmanın ölçü­sü, hukuk anlayışı olarak kabul edil­miş ilk hukuk davranışı da komşusu ile arasına çit çekme davranışı olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple özdene­timce disiplin çocuk yaştan itibaren insanlara öğretilmelidir.

Bir filozofun dediği gibi; "bir çocu­ğunuz ve bir domuzunuz varsa ve her istediğini verirseniz çok iyi bir domu­zunuz ama çok kötü bir çocuğunuz olur."

İşte içimizdeki vahşi kötücül güçle­rin bir hayvan gibi her dediğini yapar­sak ancak kesim hayvanı seviyesinde kalır ama nerde duracağını bilemez. İçimizdeki enerjiyi at terbiyecisi gibi eğitirsek kontrollü bir güç elde ederiz.

FAR KIN DALI K EĞİTİMİ

Ramazan orucunun, insanın duy­gu eğitiminde önemli bir yeri olan kendisine önyargısız bakabilme yani farkındalık becerisine büyük katkısı vardır. İnsan hayatının bir döneminde "Dur, düşün yeniden başla" yapması bir fabrikanın yıllık bakıma girmesi gi­bidir. Böylece iç bakım ve gözden ge­çirme ile kirlenen iç derinliklerini onarma şansı yakalar. İşte Ramazan döneminde egoizmi denetlemeyi ba­şarabilmek, sessiz iyilikler yapabil­mek, iyilik yapma duygusunu güçlendirmek önemli kazanımlardır.

KENDİNİ YENİDEN İNŞA FIRSATI

Ramazan ayı sosyal ibadet ayı olarak da önem taşır. Kişi kendi yalnızlığını gidermesi için Ramazan ayı döneminin ortak sıcak at­mosferinden faydalanabilir. Empati, karşılıksız yardım, sosyal güven duygusunun güçlenmesi... gibi etik de­ğerlerin öğrenilmesi dünya­yı daha yaşanılır hale getirir. Kendisini yeniden inşa etmek isteyenlere Ramazan dönemi bol malzeme sunar.

"OĞLUM BAK GİT"

Öfke kontrolü ve dür­tü kontrolü insanın en çok yasal sorun yaşama riski olan davranışlardır. "Oğlum bak git" diyen te­mizlik işçisinin sonunda dayanamayıp kendisini kız­dıran çocuğun kafasında 26 dikişlik yara yaptığı vi­deoyu çoğumuz seyretmişizdir.

Eğer o işçi 'Oğlum bak git' dedik­ten sonra bir de 'La havle" çekebilse veya Ramazan ayında olsaydı olay ya­ralanmaya gitmeyecekti.

Sıcak günlerde nefsimizi terbiye et­mekten söz ederken aslında beynimi­zin ön bölgesinde vites kutusu gibi hız ayarlayan Anterior Cingulat Gyrus de­diğimiz bölgeyi eğitiyoruz. Bu eğitimin duygusal zeka eğitiminden başka bir şey olmadığını bilmeliyiz. Ramazan, dayanıklılık eğitimi vere­rek sabırlı olmayı bize meditatif bir eylem ola­rak öğretmektedir.

YENİ AKİT

 

Okunma : 3735

 

İlgili

21 Temmuz 2012
"Kişisel Haberler" içerisinde
16 Temmuz 2019
"Psikiyatrist" içerisinde

Haberler

Foto Galeri